No mostrar més aquest missatge

Parlem de drogues

Programa de prevenció del consum de drogues
Programa de prevenció del consum de drogues

No disposes del plug-in de Flash necessari per visualitzar aquest vídeo i/o bé tens desactivat el JavaScript del teu navegador. Pots baixar-te el plug-in de Flash a Adobe.com (Obre en una finestra nova)

Transcripció del contingut del vídeo Parlem de drogues:

El consum de drogues es un problema que afecta l'àmbit social, econòmic i sanitari del nostre pais. Un 58% dels joves d'entre 14 i 18 anys beu habitualment alcohol, un 32% fuma tabac i un 20% consumeix cànnabis.

El consum de drogues interfereix de manera directa en el cervell, ja que afecta el sistema límbic i cortical, dels quals depenen la capacitat cognitiva, les emocions i les habilitats per relacionar-nos amb altres persones.

L'Obra Social "la Caixa", conscient de la necessitat social d'afrontar aquest problema, impulsa un programa de prevenció del consum de drogues innovador i integral. L'objectiu de la iniciativa és incidir en la reducció del consum de drogues a Espanya.

El programa "Parlem de drogues" ofereix recursos d'orientació i formació a famílies, professionals i joves, perquè puguin adoptar una actitud crítica davant de les drogues i prenguin decisions responsables a favor de la salut.

L'exposició interactiva "Parlem de drogues" informa sobre els riscos del consum i convida a reflexionar sobre les seves conseqüències nocives, tant per a l'individu com per a la resta de la societat, a través d'audiovisuals i innovadors interactius.

Aquesta exposició es presenta ara en un format nou: "ExpoCaixa. Parlem de drogues", un modern tràiler que es converteix en una sala d'exposició pràctica i àmplia, que permet arribar a les poblacions més llunyanes mitjançant un format fàcil d'instal·lar. ExpoCaixa és la nova aposta de l'Obra Social "la Caixa" per arribar a totes les persones allà on siguin. Aquesta proposta expositiva, ofereix, a més, eines eficaces i atractives per als joves d'avui dia.

Igualment, el programa educatiu Parlem de drogues tracta la prevenció des de les assignatures científiques d'educació secundària. D'aquesta manera, ofereix formació específica al professorat en neurobiologia de l'addicció, amb materials didàctics adaptats per integrar-los en les diferents assignatures.

Aquesta feina a l'aula es complementa amb una visita guiada a l'exposició interactiva i amb debats en què centenars de joves plantegen els dubtes que tenen a experts de prestigi internacional reconegut en matèria de drogues.

Amb la irrupció de les noves tecnologies de la informació, l'Obra Social "la Caixa" ha desenvolupat un nou recurs educatiu virtual que permet tractar la prevenció del consum de drogues a través del web www.parlemdedrogues.org

Aquesta eina permet l'accés dels educadors i els estudiants des de qualsevol indret d'Espanya i pretén esdevenir un referent en la prevenció del consum de drogues. A més dels continguts educatius específicament, el web conté una recreació en 3 dimensions de l'exposició, cosa que permet fer-hi una completa visita virtual i accedir des de qualsevol ordinador connectat a internet als interactius que hi ha a l'exposició. Al web, a més, es fan debats virtuals amb experts d'arreu del món.

Les famílies també tenen a la seva disposició al web la guia Parlem de drogues. Una realitat que cal tractar en família. Aquesta eina ofereix consells i estratègies per establir una bona comunicació dins de la família. La guia inclou recomanacions pràctiques que promouen el diàleg entre pares i fills. En el marc de l'apartat de famílies, també s'ofereix el telèfon gratuït d'orientació, atès per experts que proporcionen a les famílies pautes concretes d'actuació.

Els metges de família, pediatres i personal sanitari també troben al nou web recursos de formació en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues. Disposen de sessions clíniques amb informació actualitzada i útil per a aquests professionals en la relació amb les famílies dels joves i amb els adolescents mateixos.

En definitiva, es tracta d'un programa integral de prevenció adreçat als diferents col·lectius que poden abordar aquesta problemàtica amb els joves, ja que es tracta de donar-los eines perquè ells puguin prendre decisions responsables davant de les drogues.

Programme for the prevention of drug-taking

Do not have the Flash plug-in required to view this video and/or you have disabled JavaScript in your browser. You can download the Flash plug-in from Adobe.com (Opens in new window)

Transcript of the video content Let's talk about drugs:

Drug consumption is a problem that affects the economy, the field of health and social relationships in our country. 58% of people aged 14 to 18 drink alcohol regularly, 32% smoke tobacco and 20% consume cannabis.

Drug consumption interferes directly with our brains, affecting the limbic and cortical systems, on which cognitive capacity, emotions and skills in relating to other people depend.

"la Caixa" Welfare Projects, aware of the need for society to tackle this problem, promotes an innovative, integrated drug consumption prevention programme. The aim of the initiative is to help reduce drug consumption in Spain.

The "Let's Talk about Drugs" programme offers guidance and training resources to families, professionals and young people, encouraging a critical approach to drugs and the taking of responsible decisions in favour of health.

The interactive exhibition "Let's Talk about Drugs" gives information on the risks of consumption and, by means of audiovisual and modern interactive programmes, invites reflection on their damaging consequences, for both the individual and society as a whole.

The exhibition is now introduced in a new format: "ExpoCaixa. Let's Talk about Drugs", a modern film trailer that turns into a practical, large exhibition hall, which enables it to reach the most distant towns in an easily installable format. ExpoCaixa is the new option of "la Caixa" Welfare Projects to reach everyone wherever they may be. In addition, the exhibition offers effective tools that are attractive to young people today.

In addition, the educational programme "Let's Talk about Drugs" tackles prevention through scientific subjects in secondary schools, by providing specific training for teachers on the neurobiology of addiction, with didactic materials adapted for use in the various subjects.

This class work is complemented by a guided tour round the interactive exhibition and debates in which hundreds of young people express their doubts to drug experts of recognised international prestige.

With the explosion in new information technology, "la Caixa" Welfare Projects has developed an original virtual educational resource that enables drug consumption to be tackled through the web site www.hablemosdedrogas.org

This tool can be accessed by teachers and students in any corner of Spain and aims to become a point of reference in the prevention of drug consumption. As well as the specifically educational contents, the web site recreates the exhibition in 3-D format, which allows a full virtual visit and access from any computer connected to Internet to the interactive programmes in the exhibition. In addition, virtual debates with experts from all round the world take place on the web site.

Families also have available on the web site the guide "Let's Talk about Drugs. A reality that must be dealt with in the family". This tool offers tips and strategies for achieving good communication within the family. The guide includes practical recommendations for promoting dialogue between parents and children. In the family section there is also a free call line, staffed by experts who can give families concrete guidelines on how to act.

Family doctors, paediatricians and health staff can also find at the new web site training resources for prevention of drug consumption. These professionals have clinical sessions with up-to-date information, which can be of use in their relationships with the families of young people and their own adolescents.

In short, this is an integrated prevention programme aimed at the various groups in a position to tackle this problem among young people. The key is to provide tools so that young people themselves can take responsible decisions when faced by drugs.

 • Programa de prevenció del consum de drogues

  Veure el vídeo

 • Programme for the prevention of drug-taking

  View the video

A qui s'adreça

 1. 1 Joves, famílies, educadors, professionals de la salut i ciutadania en general.

Els darrers estudis sobre consum de drogues posen de manifest que l'alcohol és la droga més consumida entre els joves. De fet, un 81,2 % dels joves entre 14 i 18 anys ha consumit begudes alcohòliques alguna vegada en la vida; un 44,6 %, tabac; i un 32,5 %, cànnabis.

L'origen d'aquest elevat consum prové principalment de dos factors: per una banda, la baixa percepció de risc que tenen el joves i la societat en general i, per l'altra, perquè actualment les drogues pertanyen a la cultura de l'oci.

És per aquests motius que des de l'Obra Social "la Caixa" hem posat en marxa un programa de prevenció del consum de drogues, abordant de manera integral la prevenció.

Què fem

El programa té com a objectius:

 1. 1 Promoure una consciència social sobre els efectes nocius de les drogues que faciliti un augment de la percepció de risc entre els joves.

 2. 2 Facilitar els recursos d'informació, orientació i formació a les famílies, així com dels agents educatius i sanitaris

 3. 3 Desenvolupar habilitats i competències personals per rebutjar el consum de drogues.

 4. 4 Oferir eines als propis joves perquè puguin adoptar una actitud crítica i responsable sobre les drogues.

Quins serveis oferim

Exposició interactiva "Parlem de drogues"

Com es torna addicta una persona? Quin és el procés de l’addicció? Com afecten les drogues al cervell, als òrgans i a les nostres conductes? A aquestes i altres preguntes hi trobarem resposta a través del viatge virtual per l'exposició "Parlem de drogues". La mostra s'inicia amb l'impacte social de les drogues i, amb innovadors mòduls interactius i audiovisuals, descobreix els efectes del consum de drogues sobre el cervell i la conducta.

En un simulador de joc de ruleta russa podrem conèixer les probabilitats de caure en l'addicció a qualsevol tipus de droga. A més a més, podrem comprovar de quina manera afecta el consum, no només psicològicament, sinó també físicament.

"Parlem de drogues" és una exposició emmarcada dins del programa de prevenció del consum de drogues de l'Obra Social "la Caixa", que està organitzada per Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra. Té l'objectiu d'alertar contra els riscos que comporta l'ús i l'abús de les drogues, i proporciona informació actualitzada i elements de judici crític per prendre decisions en favor de la salut

Eines al servei de les famílies

En la prevenció volem fomentar el paper actiu de les famílies. Per això els oferim diferents recursos que permeten tractar, a casa, el tema de les drogues amb els fills adolescents.

La guia per als pares: Parlem de drogues: Una realitat que ha de tractar-se en família analitza els diferents punts de vista de pares i fills. També ofereix consells i estratègies per aconseguir una bona comunicació, partint de la perspectiva que prevenir és ajudar a decidir.

La guia inclou recomanacions pràctiques per iniciar una conversa al voltant de les drogues, i sobre els riscos i conseqüències que el seu consum comporta. A més a més, aconsella com actuar davant d'una situació de possible consum. En especial, estimula els pares a aportar coneixements, habilitats personals, testimonis i valors perquè els fills, per si mateixos, aprenguin a adoptar una actitud responsable.

Omple el formulari de petició "Parlem de drogues: Una realitat que ha de tractar-se en família"
(Temporalment deshabilitat)

Durant el 2008 vam distribuir més d'1 milió d'exemplars d'aquesta guia, que es dirigeix a famílies amb fills d'edats compreses entre els 11 i els 18 anys

Telèfon gratuït d'atenció a les famílies (900 22 22 29). Amb la col·laboració de la Direcció General de les Famílies i la Infància del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, hem posat en marxa un telèfon d'orientació per a les famílies. L'objectiu és proporcionar unes pautes d'actuació en la relació amb els fills, prevenir les conductes de risc associades al consum de drogues i, si cal, informar sobre els recursos especialitzats.

Aquest servei, operatiu de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 hores, compta amb un equip de professionals especialitzats que desenvolupa la seva feina de manera personalitzada i confidencial.

Des de la posada en funcionament del servei d'orientació telefònic, s'ha atès a més 2.000 famílies.

Programa educatiu

L'objectiu del programa educatiu és facilitar les eines adequades perquè el professorat d’educació secundària pugui dur a terme una actuació educativa de prevenció del consum de drogues amb els seus alumnes. El programa parteix de l'aprenentatge científic de les bases neurobiològiques de l'addicció i dels efectes de les drogues sobre el nostre cervell, el nostre cos i el nostre comportament.

Els adolescents busquen formes d'afirmació i d'identificació. La facilitat per accedir a les drogues o atribuir-los connotacions transgressores, la curiositat i la pressió de grup poden induir-los a consumir. Informar-los i formar-los al respecte és, en primer terme, responsabilitat de la família i de la institució escolar.

Fer-ho adequadament pressuposa, en qualsevol cas, contrastar les pròpies idees per comprovar que es corresponguin amb la realitat actual i el perfil dels consumidors d'avui. I també amb els coneixements sobre la biologia de les drogues: què són, en què consisteix el procés d'addicció, quina és la seva base neuronal i quins efectes causen sobre el cervell i la salut en una etapa –l'adolescència– en la que el desenvolupament orgànic no s'ha completat encara.

Omple el Formulari de petició "Parlem de drogues: Kit educatiu" (Temporalment deshabilitat)

Recurs educatiu virtual

Una de les noves línies del programa és el recurs educatiu virtual, que permet abordar la prevenció del consum de drogues a nivell educatiu de forma virtual, a través del nou site www.parlemdedrogues.org (Obre en una finestra nova). El nou web posa a disposició de professors i alumnes una visió en 3D de l'exposició interactiva presencial "Parlem de Drogues". Tant per la seva temàtica com per la seva metodologia, el programa educatiu virtual de prevenció pot ser integrat com una activitat curricular més en les assignatures de ciències, tant d'Educació Secundària Obligatòria com de Batxillerat, a través dels materials didàctics de neurobiologia de l'addicció.

Per als professionals de l'àmbit sanitari

En col·laboració amb semFYC (Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, hem desenvolupat un programa de formació per als professionals de la salut (metges de família, pediatres i personal d'infermeria). Consta d'una guia en la qual s'hi recullen algunes preguntes freqüents relacionades amb el consum de drogues i algunes respostes possibles, a més a més de recomanacions pràctiques. La seva finalitat és proporcionar informació actualitzada i útil per a aquests professionals en la seva relació amb els pares i les mares dels joves, i amb els propis adolescents. A més, el programa ofereix una eina d'autoformació amb materials per organitzar sessions de formació per als equips sanitaris. Aquests materials incorporen directrius sobre com orientar les famílies, a banda d'informació actualitzada sobre drogues, hàbits de consum i efectes sobre la salut.

Aquesta publicació s'ha distribuït a tots els centres de salut de les 17 comunitats autònomes i han pogut disposar d'ella tots els professionals que treballen en els centres (metges d'atenció primària i infermeres).